نحوه توزیعشرایط نحوه توزیع


1- عمده توزیع کتاب زیتون به صورت حضوری انجام میگیرد که کاملا رایگان است و شامل محدوده های توزیع ما میگردد

2- در صورت قرار نداشتن در محدوده توزیع حضوری مافروشگاهداران عزیز میتوانند به 2 صورت کتاب را دریافت نمایند:

(1- مدیریت نمایشگاه به همراه کارت نمایشگاه خود به صورت حضوری با مراجعه به دفتر زیتون بصورت رایگان کتاب را دریافت نمایند. 

2- مبلغ پست کتاب را واریز نموده و کتاب را از طریق پست سفارشی دریافت نمایند)